Vad ProTendering gör

ProTendering är ett program som kompletterar andra inköpssystem och upphandlingsprocesser med avancerad kravhantering och anbudsutvärdering. ProTendering hjälper dig att tolka kravdokument genom att automatisera inläsning av krav till en avancerad och fördefinierad ”fail safe” utvärderingsmodell. Denna kan du själv styra och du slipper manuellt sätta upp egna kalkylark.

 

ProTendering hjälper dig att hantera mängder av krav, styra mot flera bör-krav som kriterium samt funktionella krav i stället för bara skall-krav, för att därmed gå mot TCO-värdering – Total Ägarkostnad – i stället för lägsta pris. Det möjliggör även anbudsutvärdering av risker, funktionalitet och mjuka krav som inte enkelt låter sig värderas i kronor.

 

ProTendering sparar oerhört mycket tid genom att extrahera hundratals krav från kravdokument på någon sekund. Dessa får du listade för din bearbetning. Det ger en transparent förfrågan, som i sin tur ger tydliga och jämförbara svar. En avancerad algoritm och färdig utvärderingsmodell hjälper till att utvärdera svaren. Det manuella arbetet minskar i alla delmoment. ProTendering hjälper även till att spara pengar. Dessutom ökar kvaliteten i upphandlingar, med tydligare krav och utvärdering mot faktiska värden. För dig som användare minskar risken att göra fel och kontrollen ökar, vilket bidrar till ökad arbetstillfredsställelse.

 

Programmet är helt fristående, så inga implementeringar eller insatser från någon IT-avdelning behövs, utöver ditt företags IT-policy. Det är inte molnbaserat, för att även kunna användas i säkerhetsklassade miljöer. Användaren äger själv all data. All lagring sker enligt varje företags säkerhetspolicy och brandväggar.

 

ProTenderings IT-säkerhet

 

Vad ProTendering är

 • Ett kraftfullt verktyg för kravhantering och anbudsutvärdering, som kompletterar befintliga upphandlingsprocesser och upphandlingssystem.
 • Systemstöd till redan lagstadgade processer.

 

Vad ProTendering gör

 • Robot (RPA) för tolkning och strukturering av krav från mängder av kravdokument.
 • Avancerad algoritm med Automatiserad ”fale safe”. utvärderingsmodell med möjlighet för användaren att optimera utvärderingen.

 

Vad ProTendering INTE är 

 • Inbjudan och annonsering av inköp/upphandlingar.
 • Hantering av kommunikation i upphandling mellan anbudsgivare och leverantörer.
 • Tillgängliggörande av kontrakt för organisationer.
 • Hantering av beställningar och avrop.
 • Fakturahantering och betalningar.

Video om vår vision och genomgång av processen.

(Engelska)

Problem som ProTendering hanterar

 • Manuellt arbete.
 • Tidspress i upphandlingar.
 • Press av många parallella upphandlingar.
 • Bristande förmåga till prestandabaserad utvärdering.
 • Otydliga förfrågningsunderlag.
 • Behov av komplexa kalkylmodeller.
 • Utvärdering med lägsta pris som enda urvalskriterium.

 

Positiva konsekvenser av ProTendering

 • Bättre förståelse mellan beställare/kravställare och inköpare/upphandlare. 
 • Snabbare genomförande.
 • Mer relevanta anbud. 
 • Utrymme för innovation från leverantörer
 • Bättre utvärderingar, baserade på seniora inköpares mångåriga erfarenhet
 • Bättre förståelse hos kravställare och ledning genom tydliga resultatpresentationer.